Staff

Housing Choice Voucher

Cassie Donaldson
| Certification Specialist I
425-303-1184
Vanessa Figueroa
| HCV Manager & PBV Program Administrator
425-303-1123
Paula Fish
| Certification Specialist II
425-303-1119
Shauna Garza
| Certification Specialist III
425-303-1112
Alyssa Kodama
| Certification Specialist I
425-303-1194
Lyubov Kulchitskiy
| Housing Inspector
425-339-1035
Ellie Little
| Certification Specialist I
425-303-1146
Svetlana Mezgova
| Certification Specialist I
425-303-1138
Melanie Pilkenton
| Certification Specialist II
425-303-1110
Alex Poh
| Certification Specialist I
425-303-1104

Pages